Glavna Revizorka nije dostavila potpisanu i ovjerenu izjavu koja bi trebala dokazati da nije u sukobu interesa, "Žmiri" li skupštinska komisija BD BiH prilikom imenovanja i odabira kandidata? ⋆ Times.ba